Wedstrijdreglement Ronde van Groningen 17 maart 2018

 1. De Ronde van Groningen wordt op zaterdag 17 maart 2018 als vrije-wedstrijd georgani­seerd door de NWV Groningen, welke tevens houder is van de KNWU-wedstrijdlicentie en de vergun­ningen en ontheffingen van de overheden. Deze licen­tie, vergunningen en ontheffin­gen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
 1. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 174,5 km be­draagt, kan worden deelgenomen door ploegen van maximaal 7 en minimaal 5 renners van de categorieën elite-mannen en beloften.
 1. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instruc­ties van de KNWU.
 1. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:

–  de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie;

–  de te volgen route.

 1. De wedstrijd wordt verreden als vrije wedstrijd.
 1. Het uitreiken van de (dubbele) rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats vanaf 09.15 uur in de permanence welke is gevestigd in het Dorpshuis ’t Bommelhoes, Oudedijksterweg 22, 9982 HE Uithuizermeeden. De rugnummers dienen door de ploegleider of diens gemachtigde te worden afge­haald bij de inschrijfbalie vóór de ploegleidersvergadering, op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en de ploegleider. Na afloop van de wedstrijd worden de licenties tegen inlevering van de rugnummers geretour­neerd. Daarnaast dienen de namen en licentienummers van de ploegleiders, soigneurs en mecaniciens opgegeven te worden dmv de lijst beschikbaar gesteld door de KNWU.
 1. De was-kleedgelegenheid is in Sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden, Tjarietweg 2, 9982 BZ
 1. De KNWU antidoping reglementen zijn van toepassing tijdens de wedstrijd. Verder is conform de Nederlandse wet, de Nederlandse antidoping wetgeving van toepassing. De antidoping controles zullen plaatsvinden in het Dorpshuis ’t Bommelhoes, Oudedijksterweg 22, 9982 HE Uithuizermeeden.
 1. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnis­emmers te deponeren.
 1. De juryvergadering vindt plaats om 10.30 uur in de permanence.
 1. De ploegleidersvergadering vindt plaats om 10.00 uur in de perma­nence. Hier ontvangen de ploegleiders tevens bescheiden voor de materiaal-/volgwagens.
 1. De radio-communicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 10.00 uur voor de perma­nence.
 1. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11.45 uur verkrijg­baar bij de auto van de wedstrijdlei­der of bij de start.
 1. De deelnemers en ploegleiders stellen zich op de Lijnbaan in Uithuizermeeden, op aanwijzing van de microfonist.
 1. De start vindt plaats om 12.05 uur precies. Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor de start in de nabijheid van de start op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088). De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers. Het door de organisatie uitge­reikte kader­plaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.
 1. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van de KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in de volgerskaravaan zich op, in de Kerkstraat in Uithuizermeeden op aangeven van de organisatie/jury. Het meerijden in deze volgerska­ravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verbo­den. Zij zullen, na overleg met de wedstrijdleiding, door het begelei­dende politiecorps worden verwijderd.
 1. De bezemwagen (laatste wagen in de volgerskaravaan) is een bestelauto, waaraan voor de herkenbaarheid een bezem is beves­tigd en is voorzien van een groene vlag.
 1. De verzorgingszone is na 94,2 km. op de Sint Annerweg (N993) tussen Bedum en Ten Boer. Weggooien van bidons en andere voedingsmiddelen /verpakkingsmateriaal door renners of ploegleiders is niet toegestaan. Direct voor en na de verzorging is een drop-off zone, graag de renners er op wijzen hier gebruik van te maken.
 1. Op locaties, die gevaar kunnen opleveren, zal voor zover mogelijk, door de organi­sa­tie personen geplaatst worden met een rode vlag. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven locaties de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.
 1. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzin­gen kan ten minste leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wed­strijd.
 1. De finish vindt plaats omstreeks 16.20 uur op de Hoofdstraat in Uithuizermeeden.
 1. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen direct na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcom­missarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de juryver­gader­ruimte (zie art. 11) in het dorpshuis te Uithuizermeeden.
 1. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen betreffende renners of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.
 1. Op de individuele uitslag is het prijzenschema G van de KNWU van toepassing. Tevens zijn er 3 ploegenprijzen voor de uitslag van het ploegenklassement.
 1. Na afloop is er een huldiging, op het podium ter hoogte van de finish, van de eerste drie renners van de wedstrijd. De uitreiking van het prijzengeld is om 17.00 uur in sporthal de Scherphorn in Uithuizermeeden.
 1. Deelnemers, die niet op eigen kracht de wedstrijd kunnen beëindi­gen, mogen gebruik maken van de bezemwagen.
 1. De route is aangegeven door witte pijlen op het wegdek; bij het ontbreken hiervan is de route rechtdoor, tenzij door een official en/of politie anders wordt aangegeven.
 1. Op 0 km en 50 km vanaf de start en op 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 3 km, 500 m, 300 m, 200 m,en 100 m voor de finish worden de renners door middel van borden of aanwijzingen op het wegdek ingelicht over de verreden respectievelijk nog te rijden afstand. De laatste km wordt aangeduid door de rode driehoek (artikel2.3.005).
 1. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende deelnemer/begelei­der.
 1. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen, met betrekking tot de wedstrijd­techni­sche aangelegenheden, de wed­strijdcommissarissen en, met betrek­king tot organisa­torische aangelegenheden, de organisatie.
 1. Ziekenhuizen in Groningen zijn:
 • UMCG te Groningen (9713 GZ), Hanzeplein 1, tel. 050-3616161
 • Martini Ziekenhuis te Groningen (9728 NZ), Van Swietenlaan 4, tel. 050-5245245
 • OZG locatie Delfzicht te Delfzijl (9934 JD), Jachtlaan 50, tel. 0596-644444
 • OZG locatie St. Lucas te Winschoten  (9671 CX), Gassingel 18, tel. 0597-459111

Versie 20180102